Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len
„VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len
„kupujúci“) a predávajúcim – spoločnosťou N-ERGIE s.r.o. (ďalej
len „predávajúci“) v oblasti predaja vykurovacích, klimatizačných,
solárnych a ventilačných systémov a s nimi súvisiaceho tovaru (ďalej len
„tovar“).

2. Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.klima-house.sk
internetový obchod (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka svoj tovar a
služby ku kúpe neobmedzenému počtu kupujúcich.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou
kúpnej zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním
objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné
obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú v e-shope, ktorý
prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať
kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a
kupujúcemu záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len „kúpna
zmluva“) a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

5. Predávajúcim je spoločnosť:

N-ERGIE s.r.o.,
Sídlo: Porúbka 125, Porúbka 06741,
IČO: 55 197 531, IČ DPH: SK2121938478
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 45520/P
Tel.: +421 917 682 205
Email: info@klima-house.sk

6. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania, ide o spotrebiteľa v zmysle všeobecne platných
právnych predpisov.

II. Objednávka

1. Kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na základe
objednávky.

2. Na uskutočnenie objednávky kupujúci nie je povinný
registrovať sa. Registrácia je dobrovoľná a kupujúci pri nej uvedie nasledovné
údaje:
a. Spotrebiteľ – meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a prípadne
fakturačnú adresu;
b. Fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné
číslo príslušného zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH;
c. Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ
DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH, telefonický kontakt, emailový kontakt.

3. Objednávka prostredníctvom e-shopu sa považuje za návrh
kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ, okrem identifikačných údajov
kupujúceho uvedených pri registrácii, obsahuje nasledovné údaje:
a. názov tovaru uvedením druhového a typového označenia,
b. počet objednávaných kusov,
c. spôsob platby,
d. spôsob dodania,
e. dátum objednania.

4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom
e-shopu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci
zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

5. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, pôjde o návrh na
uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o
v znení neskorších predpisov.

6. Dostupnosť ponúkaného tovaru je vyjadrená v e-shope
slovom „skladom“ alebo uvedením dátumu, do ktorého bude dostupný alebo slovom
„na objednávku“. Pokiaľ údaj o dostupnosti tovaru nie je uvedený, predávajúci
oznámi kupujúcemu dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailovom na základe
dopytu pred odoslaním objednávky. Pokiaľ je pri tovare, ktorý nie je k
dispozícii skladom, uvedená cena, táto cena je iba informatívna a môže sa líšiť
od kúpnej ceny. Kupujúci je povinný zadať predávajúcemu pri nedostupnom tovare
dopyt, na základe ktorého mu bude predávajúcim oznámená konkrétna kúpna cena
tovaru.

7. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu doručené na jeho
emailovú adresu potvrdenie o odoslaní objednávky s príslušným číslom objednávky
a údajmi, zodpovedajúcimi odoslanej objednávke.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka
zaevidovaná v informačnom systéme predávajúceho. Po overení dostupnosti tovaru,
platných cien a termínu dodania tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie
o uzavretí kúpnej zmluvy, označené ako „Potvrdenie objednávky“ na ním určenú
emailovú adresu, ktoré bude obsahovať číslo objednávky a ostatné údaje
objednávky kupujúceho.

2. Momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu dôjde
k uzavretiu kúpnej zmluvy.

IV. Stornovanie objednávky

1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte predtým, ako
bude doručená predávajúcemu. Kupujúci má právo odvolať objednávku v lehote do
24 hodín po doručení objednávky predávajúcemu, pokiaľ odvolanie objednávky
doručí predávajúcemu skôr, než predávajúci doručí kupujúcemu „Potvrdenie
objednávky“.

2. Kupujúci je povinný uviesť v zrušení/odvolaní objednávky
obsahové náležitosti objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil
predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť tento
preddavok v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným
prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob
vrátenia kúpnej ceny.

3. V prípade, ak predávajúci po zaevidovaní objednávky
nebude schopný dodať kupujúcemu tovar, predávajúci informuje kupujúceho emailom
o zmene parametrov objednávky (protinávrh). Kupujúci má právo protinávrh
predávajúceho buď akceptovať alebo odmietnuť. V prípade, že kupujúci pred
zrušením objednávky resp. odmietnutím návrhu už zaplatil predávajúcemu
preddavok na kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť tento preddavok v lehote
14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet
kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

V. Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v
objednanom množstve, akosti a vyhotovení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na
prepravu spôsobom aby predišiel jeho poškodeniu.

2. Ak má predávajúci podľa zmluvy odoslať tovar, môže tak
urobiť s podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa
odovzdajú kupujúcemu len po zaplatení kúpnej ceny.

3. Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru.

4. Kupujúcemu je tovar dodaný spôsobom, ktorý si zvolil v
objednávke alebo dohodou, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. Osobný odber
b. Download: – platí pre virtuálne produkty, služby a SW, doba dodania 1 deň ak
je tovar skladom, cena prepravy: 0 eur
c. Doprava vlastnými prostriedkami: – dodanie tovaru je súčasťou inštalačných
prác, cena prepravy – dohodou v samostatnej zmluve

5. Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim
zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v
príslušnom dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná
doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote
odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto
lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby
kupujúceho.

6. Ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na miesto určené
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní, a to osobne alebo
zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá môže zastúpiť kupujúceho na základe
zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti na prevzatie
tovaru v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi
prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z
dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky
náklady takto vzniknuté hradí kupujúci.

7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru
kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.

8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď
kupujúci alebo jeho zástupca s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti
objednaného tovaru, alebo ak sa:
a. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom
prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.

9. Pokiaľ predávajúci nemôže odoslať tovar z dôvodov na
strane dodávateľa ako osoby, od ktorej tovar kupuje, predávajúci je povinný
kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti zaslaním e-mailovej
správy alebo SMS.

10. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal
pred jeho prevzatím. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je
mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho
prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je
kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého
správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom na odmietnutie
prevzatia tovaru kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamácie vady
tovaru.

11. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe
tovaru, v ktorom je uvedené:
– obchodné meno a sídlo predávajúceho,
– adresa prevádzkarne
– dátum predaja,
– názov a množstvo tovaru,
– cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil,
– pri predaji tovaru s následnou dodávkou adresa miesto určenia, dátum a čas
dodávky.

Doklad o kúpe tovaru podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP
zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom.

12. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ potvrdenie
objednávky bude obsahovať náležitosti podľa §3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.
Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, montáže a
údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia,
montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v
priloženom písomnom návode. Náležitosti podľa §3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.
z. budú, okrem návodu, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného
ako Potvrdenie objednávky.

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Vlastníctvo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci
prevzatím veci v mieste dodania ním určenom. 
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, včítane
úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
tovaru spôsobené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.

VII. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za
objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v e-shope vrátane nákladov
na dodanie tovaru podľa týchto VOP. Kúpna cena a náklady s dodaním tovaru sú
uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

2. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie
100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru, pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr
objednať od tretej osoby alebo pokiaľ sa objednaný tovar dodáva odoslaním
prostredníctvom dopravcu a kupujúci nepožiada o zaplatenie kúpnej ceny formou
dobierky.

3. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady
kúpnej ceny po potvrdení objednávky formou:
a. hotovosti pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho nachádzajúcej sa na
adrese: N-ERGIE s.r.o., Porúbka 125, Porúbka 06741, Slovensko.

b. bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet
predávajúceho.

VIII. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1. Ustanovenia tohto článku VIII. VOP o zodpovednosti za
vady tovaru a záruke sa vzťahujú na spotrebiteľov. Práva a povinnosti
predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č.
513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri
prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v
záručnej dobe (záruka).

3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré výslovne
upozornil.

4. Záručná doba pri predaji tovaru spotrebiteľom je 24
mesiacov.

5. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci
nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho,
u ktorého bola vec kúpená.

8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí
záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do
doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej
doby nepočíta.

10. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od
prevzatia novej veci.

11. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
a) mechanickým poškodením v dôsledku nesprávneho zaobchádzania resp. zaobchádzaním
v rozpore s návodom na užívanie,
b) bežným opotrebením resp. zmenou na spotrebnom materiáli,
c) zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným
zásahom,
d) omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z
fotografií ponúkaného tovaru v e-shope pri objednávaní tovaru,
e) v dôsledku opravy tovaru vykonanej neautorizovanou osobou.

IX. Reklamácia tovaru

1. Ustanovenia tohto článku IX. VOP o reklamácii tovaru sa
vzťahujú na kupujúcich – spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a
kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z.,
Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.

2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady
tovaru kupujúcim.

3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať
kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov
diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie
doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa
doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci
má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný
o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie.

4. V prípade reklamácie: ak ide o vadu, ktorú možno
odstrániť, má kupujúci právo:
a. aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť,
b. namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť
vadnú vec za bezzávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6. Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo:
a. na výmenu veci alebo
b. odstúpiť od zmluvy.

7. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje
taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O
rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá
ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne
najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu
užívaniu tovaru.

8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni
tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

– na výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade inej
neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv
uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v
zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia
vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.

11. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci
právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12
mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na
základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno
od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi
kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14
dní odo dňa vybavenia reklamácie.

13. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch
od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná
v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na
odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť
predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky
náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu bezodkladne
akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby a k jej
odstráneniu. Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie
čistý, v riadnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva a po
ukončení reklamácie je kupujúci povinný na výzvu predávajúceho tovar prevziať
späť. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru má predávajúci právo
požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z hodnoty
tovaru za každý deň omeškania.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Ustanovenia tohto článku X. VOP o odstúpení sa vzťahujú
na kupujúcich – spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho,
ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom
zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.

2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy
do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru z kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú,
ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v
posledný deň lehoty.

3. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak a
predávajúci nesplní povinnosť dodať objednaný tovar v lehote 30 dní a nedodá
tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, spotrebiteľ má prvá odstúpiť od
zmluvy

4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u
predávajúceho v listinnej podobe doručením odstúpenia na adresu sídla
predávajúceho alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. faxom
alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.

6. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si
želáte odstúpiť od zmluvy)

N-ERGIE s.r.o.,
Sídlo: Porúbka 125, Porúbka 06741,
IČO: 55 197 531, IČ DPH: SK2121938478
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 45520/P

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od
zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: …………………………………

– Dátum objednania/dátum prijatia*: ………………………………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ……………………………………

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ………………………………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento
formulár podáva v listinnej podobe): ……………………………

– Dátum: ……………………….

* Nehodiace sa prečiarknite.

7. Predávajúci je povinný:

a. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,

b. vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký
použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho
dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým
spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi
dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako
je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými
nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim.

9. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si
tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu,
znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný
na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej
je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou,
nepoškodený, čistý a zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v
dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v
prípade:
a. vypredania zásob,
b. nedostupnosti tovaru,
c. vyššej moci,
d. nedodania tovaru kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej
cene,
e. omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

14. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade
omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru má predávajúci právo na náhradu
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadobudnutím a dodaním tovaru
kupujúcemu vrátane poplatku za uskladnenie. Tieto náklady si môže predávajúci
započítať na už zaplatenú kúpnu cenu resp. preddavok na jej zaplatenie. Zvyšok
kúpnej ceny je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu v lehote 14 dní od
odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ
si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

15. Predávajúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy
bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu
za objednaný tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na
účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia
kúpnej ceny. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo predávajúceho na
náhradu škody voči kupujúcemu za podmienok stanovených príslušnými právnymi
predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.

XI. Doba trvania zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu
splnenia záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu
nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a súčasne splnenia záväzku kupujúceho
objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu,
pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.

XII. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

XIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
(ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na
žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal
do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a podmienky riešenia sporu
prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č.
391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu
alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho
riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

3. Návrh musí obsahovať
a. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a
telefonický kontakt, ak ich má,
b. presné označenie predávajúceho,
c. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a
informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd,
vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené
alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č.
391/2015 Z.z.

4. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s
predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno
podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online
(platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online,
ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou
webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP okrem
prípadu uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom. Povinnosť písomného oznámenia
zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke e-shopu
predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi
vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom
prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a
e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú
aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné
e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom
jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
zverejnenia na internetovej stránke e-shopu.

4. Kupujúci má právo požiadať pred odoslaním objednávky o
zasielanie informačných letákov a reklamných emailov a textovej správy (SMS) od
predávajúceho, pričom ich zasielanie môže byť kedykoľvek kupujúcim zrušené
zaslaním emailu na adresu predávajúceho.

5. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v
e-shope, a to zaslaním emailu so žiadosťou o zrušenie registrácie na adresu
predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho.

6. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej
republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo
nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných
ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak kupujúcim je
podnikateľ a Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č.
22/2004 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. ak je kupujúcim spotrebiteľ.

8. Akékoľvek spory, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim budú predmetom civilného sporového konania v zmysle
zákona č. 160/2015 Z. z.

Právna doložka

Obsah www.klima-house.sk.

Aj keď sme vynaložili všetko úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky informácie na našich on-line platformách sú za všetkých okolností správne, môže dôjsť ku chybám, a to buď z dôvodu, že informácie, ktoré automaticky nahrávame z webových lokalít tretích strán, sú nesprávne alebo z dôvodu ľudskej chyby na našej strane. Hneď ako dostaneme informáciu o chybe sa ju snažíme odstrániť.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, či už vzniknuté priamo alebo nepriamo zo skutočnosti, tvrdenia alebo názorov
vyjadrených na našich on-line platformách alebo prostredníctvom používania našich on-line platforiem.

Niektoré informácie o našich serveroch môžu obsahovať živé odkazy (či ukazovatele) na informácie vytvorené a spravované inými organizáciami. Vezmite na vedomie, že firma N-ERGIE s.r.o., nekontroluje a nemôže zaručiť relevantnosť, aktuálnosť či presnosť týchto externých materiálov.

Na účely zabezpečenia platformy a aby sme sa uistili, že je táto služba aj naďalej k dispozícii pre všetkých používateľov, firma N-ERGIE s.r.o. používa softvérové programy pre sledovanie sieťovej prevádzky s
cieľom identifikovať neoprávnené pokusy o nahratie alebo zmenu informácií alebo s cieľom inak spôsobiť škodu na našich lokalitách a/alebo údajoch. Neoprávnené pokusy o nahrávanie informácií alebo zmenu informácií o našich platformách sú prísne zakázané a budú oznámené príslušným orgánom.

V Humennom, dňa 28.07.2023